فیتنشن | سایت مرجع تناسب اندام
0

آنچه باید درباره ورزش و دیابت بدانید.

آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ورزش و دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ورزش در ﮐﻨﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺼﺮف ﻣﻨﻈﻢ داروﻗﺮص ﯾﺎ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﯾﮏ ﻓﺮد دﯾﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮي آﻣﻮزش ﻻزم و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺘﺮل روزاﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ، ﻏﺬا و داروي ﺧﻮد ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻫﯿﭙﻮﮔﻠﯿﺴﻤﯽ ﯾﺎ اﻓﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻧﯿﺰ ﺷﻮد.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ورزش درزﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽ دارد از ﺟﻤﻠﻪ: ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶﻣﯽ دﻫﺪ و ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮد ه ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪن ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺮژي و ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺑﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﻣﺸﮑﻼت ﻗﻠﺒﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﮑﺎم اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و از ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﭼﻪ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ؟

ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ: اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﮐﺎرﻫﺎي روزاﻧﻪ، ورزش ﻫﺎي ﻫﻮازي، ( ورزش ﻫﺎي ﻗﺪرﺗﯽ ) ﺑﺪن ﺳﺎزي، ورزشهای کششی.

در ﮐﺎرﻫﺎي روزاﻧﻪ ﻓﻌﺎلﺗﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ: اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﮐﺎرﻫﺎي روزاﻧﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎﻟﺮي در روز ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮐﺎرﻫﺎي زﯾﺎدي وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺮژي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ.

در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:

ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ راه ﺑﺮوﯾﺪ. ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺎزي ﮐﻨﯿﺪ. ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را ﺑﺎ دﺳﺖ ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ. در ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ. ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ . ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ. ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮد را ﯾﮑﯽ دو اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ و ﻣﻘﺪاري از راه را ﭘﯿﺎده ﺑﺮوﯾﺪ. ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ روزاﻧﻪ ﭘﯿﺎد ه ﺑﺮوﯾﺪ. ﺑﻪ ﺟﺎي آﺳﺎﻧﺴﻮر از ﭘﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .

ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ راه ﺑﺮوﯾﺪ

 

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮاي زﻣﺎن ورزش ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﻨﯿﺪ . اﮔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ رﺳﯿﺪن زﻣﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ورزش ﻫﺴﺘﯿﺪ، اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺮﮔﺰ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد . اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ورزﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ و ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺗﺮﺑﻮده و اﻧﮕﯿﺰه ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ورزش در ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻫﻨﮕﺎم ورزش ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ آب ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ .ورزش ﻫﺎي ﻫﻮازي ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ﻗﺪم زدن ﯾﺎ ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ دوﯾﺪن / ﺷﻨﺎ ﯾﺎ ﻧﺮﻣﺶ در آب / دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاري ورزش ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ واﻟﯿﺒﺎل، ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل، ﺗﻨﯿﺲ و…

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻔﯿﺪ

 

ورزش ﻫﺎي ﻗﺪرﺗﯽ:

اﻧﺠﺎم ورزش ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن وزﻧﻪ، اﺳﺘﻔﺎد ه از ﻧﻮارﻫﺎي ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﮐﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺪن ﺳﺎزي. ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻀﻼت ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد، وﻗﺘﯽ ﺗﻮده ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ، ﺣﺘﯽ در زﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﯿﻦ ورزش ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻟﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﯽ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ .ورزش ﻫﺎي ﻗﺪرﺗﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺎرﻫﺎي روزاﻧﻪ را ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل و ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 

ورزش ﻫﺎي ﻗﺪرﺗﯽ

ورزش ﻫﺎي کششی:

ﺣﺮﮐﺎت ﮐﺸﺸﯽ ﺳﺒﺐ ﻧﺮﻣﯽ ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﻋﻀﻼت ﺑﺪن ﺷﺪه و از آﺳﯿﺐ و ﺳﻔﺘﯽ ﻋﻀﻼت ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﯾﺮ ورزش ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 

ورزش ﻫﺎي کششی:

 

ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ورزش ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟

ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد در ﻣﻮرد زﻣﺎن ورزش ﺳﺌﻮال ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روزاﻧﻪ ﺷﻤﺎ، رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺎن و داروي دﯾﺎﺑﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ورزش را ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.،1تا3 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻏﺬا ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮاي اﻓﺮاد دﯾﺎﺑﺘﯽ بهترین وﻗﺖ ﺑﺮاي ورزش اﺳﺖ. ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻧﺘﺎن را اﻧﺪازه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ . وﻗﺘﯽ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻧﺎﺷﺘﺎي دارﯾﺪ، یاﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ورزش ﻣﻘﺪار زﯾﺎدي ﮐﺘﻮن در ادرار ﺧﻮد دﻓﻊ میکنید, زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ورزش ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ورزش ﮐﻨﯿﺪ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .

 

 ورزش و دیابت

 

آﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ورزﺷﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد؟

اﮔﺮ دﭼﺎر ﻋﻮارض دﯾﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ورزﺷﯽ ﺳﺒﺐ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﻋﻮارض دﯾﺎﺑﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ اي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺒﻞ از اﻗﺪام ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ورزﺷﯽ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ .ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ورزﺷﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎي ﭼﮏ آپ را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، ﺷﻤﺎ را ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺗﻪ ﭼﺸﻤﯽ و ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻗﻠﺒﯽ ارﺟﺎع دﻫﺪ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯿﮑﺮوآﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻤﺎ را ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ.

 

 ورزش و دیابت

 

ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ:

ورزش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻓﺸﺎر در ﻣﻮﯾﺮگ ﻫﺎي ﺷﺒﮑﯿﻪ ﭼﺸﻢ ﺷﻤﺎ ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن وزﻧﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﭼﺸﻢ ﺷﻤﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ ، اﮔﺮ دﭼﺎر ﻧﻮروﭘﺎﺗﯽ و اﺧﺘﻼل ﺣﺴﯽ در ﭘﺎﻫﺎي ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﭘﯿﺎده روي ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ آﺳﯿﺐ ﭘﺎي ﺷﻤﺎ ﺑﺸﻮد . اﮔﺮ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ورزش ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ.

ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﺎ ﻻزم اﺳﺖ؟ ، ﺣﯿﻦ ورزش از ﮐﻔﺶ و ﺟﻮراب ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ . ﺑﻌﺪ از ورزش ﭘﺎﻫﺎي ﺧﻮد را از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ، ﺗﺎول، ، ﻫﻨﮕﺎم ورزش زﺧﻢ ﯾﺎ ﺗﻮرم ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ و در ﺻﻮرت ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .

 

 ورزش و دیابت

 

آﯾﺎ ورزش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﻓﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺷﻮد؟

در اﻓﺮاد دﯾﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﯾﺎ ﻗﺮص ﮔﻠﯽ ﺑﻨﮑﻼﻣﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎد ه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ورزﺷﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ اﻓﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺷﻮد . اﻓﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﯿﻦ ورزش، درﺳﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ 6 تا 10 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ورزش اﯾﺠﺎد ﺷﻮد. ﻗﺒﻞ ازﺷﺮوعﺑﻌﺪ از ورزش ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ورزﺷﯽ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺧﻮد را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮيﮐﻨﯿﺪ و در ﻣﻮرد ﮐﻢ ﮐﺮدن دارو از ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮدﺳﺌﻮال ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮﮔﺰ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺷﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ورزش ﻧﮑﻨﯿﺪ . اﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ورزش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻨﻈﻢﻗﻨﺪﺧﻮن ﺧﻮد را اﻧﺪازه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻘﺪاري ﻣﻮاد ﻗﻨﺪي زودﺟﺬب و ﻣﻘﺪاري ﻏﺬا ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت اﻓﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﺨﻮرﯾﺪ .

 

نقش ورزش در کنترل دیابت

 

و ﺑﺎﻻﺧﺮه: اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ :
“ورزش ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﺎﻻ را ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﭘﺎﯾﯿﻦ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﻣﯽ آورد . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ورزش زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖﮐﻪ از ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﯾﺪ.”

 

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × 2 =