فیتنشن | سایت مرجع تناسب اندام

آلرژی فصلی

آلرژی فصلی: آلرژی یا حساسیت واکنش افراطی سیستم ایمنی بدن نسبت به عوامل گوناگون است. کسانی که دچار آلرژی هستند، دارای دستگاه ایمنی فوق هوشیار هستند که نسبت به مواد ظاهراً بی ضرر موجود در Read More