فیتنشن | سایت مرجع تناسب اندام

آشنایی با غذاهای اسیدی

در مورد غذاهای اسیدی چه باید دانست؟ مقیاس pH برای اندازه گیری میزان اسیدیته و قلیائیت استفاده می شود که وجود یونهای هیدروژن با بار مثبت و منفی را در یک محلول خاص اندازه گیری Read More