فیتنشن | سایت مرجع تناسب اندام

انواع تمرینات ورزشی

انواع تمرینات ورزش تمرینات ورزشی به طور کل به سه روش تقسیم بندی می‌شوند. روش اول: براساس سیستم سوخت و ساز بدن (هوازی یا بی‌هوازی بودن) روش دوم: براساس میزان نیروی تولید شده بر واحد Read More