فیتنشن | سایت مرجع تناسب اندام

آنچه باید درباره ورزش و دیابت بدانید.

آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ورزش و دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ورزش در ﮐﻨﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺼﺮف ﻣﻨﻈﻢ داروﻗﺮص ﯾﺎ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﯾﮏ ﻓﺮد دﯾﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ Read More