فیتنشن | سایت مرجع تناسب اندام

حرکات اصلاحی برای کاهش قوز پشت

حرکات اصلاحی برای کاهش کیفوز یا قوز پشت: کیفوز همچنین به عنوان “پشتِ برگشته” یا “قوز پشت” شناخته می شود ، زیرا یک منحنی بیش از حد در قسمت فوقانی پشت ایجادمی شود که باعث Read More